10.24.1 Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

10.24.1.1 Sammendrag

I 2009 var de samlede utbetalingene til dagpenger på 9 749 mill. kroner. I saldert budsjett for 2010 er dagpengebevilgningen anslått til 13 140 mill. kroner. Dette representerte en økning på om lag 35 pst. sammenliknet med utbetalingene i 2009.

Ledigheten har vært relativt stabil hittil i år (pr. mars 2010) samtidig som andelen ledige med dagpenger har økt noe de siste månedene. Sammenliknet med tidligere anslag legges det nå til grunn et noe lavere gjennomsnittlig ledighetsnivå i 2010, jf. omtale av utviklingen på arbeidsmarkedet i revidert nasjonalbudsjett, jf. Meld. St. 2 (2009–2010). For 2010 foreslås nå en dagpengebevilgning på 12,2 mrd. kroner, dvs. en nedgang på 940 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2010.

Feil i statistikken for registrerte arbeidsledige

Arbeids- og velferdsdirektoratet meddelte i utgangen av mars at tallene over registrerte arbeidsledige har vært for høye siden oktober 2008. Dette skyldes en feil i Navs fagsystemer ved innføring av ny metodikk for arbeidsevnevurdering som startet i oktober 2008. Enkelte personer uten arbeid, men som ikke var friske nok til å kunne ta arbeid, ble feilaktig kategorisert som arbeidssøkere. Størrelsen på feilen har økt over tid, og ved utgangen av februar 2010 var tallet for helt ledige om lag 4 700 for høyt. Ledigheten var i 2009 i gjennomsnitt på 69 400 helt ledige og ikke 70 400 som tidligere publisert. Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider med å kvalitetssikre tallene og vil offentliggjøre en ny statistikk med korrigerte månedstall for 2009 og 2010.

Bevilgningen på kap. 2541 post 70 foreslås redusert med 940 mill. kroner.

10.24.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at situasjonen for mange eksportrettede bedrifter fortsatt er kritisk og at mange har problemer å finne alternativt arbeid for arbeidstakerne. Dette medlem vil derfor gjøre permitteringsreglene bedre og mer fleksible, slik at mange bedrifter unngår oppsigelser. Mange bedrifter vil oppleve en midlertidig nedgang. For dem kan et fleksibelt permitteringsregelverk bidra til å sikre virksomheten og gjøre det mulig å holde på ansatte. Ulike bedrifter har også inngått bedriftsinterne avtaler som innebærer lønnsreduksjon og en rullerende permittering slik at byrdene deles. Dette medlem mener det er viktig å skape trygghet for dem som kan være i ferd med å miste jobben, og foreslår derfor å bevilge 45 mill. kroner for å redusere kravet til permitteringsgrad for rett til dagpenger til 20 pst.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

895 000 000

fra kr 13 140 000 000 til kr 12 245 000 000»

Dette medlem fremmer videre følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.»

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»