10.25.1 Post 1 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

10.25.1.1 Sammendrag

Arbeids- og velferdsetaten forskutterer dagpenger til personer som blir omfattet av konkurs. Inntektene på denne posten er knyttet til refusjon av dagpenger i forbindelse med lønnsgaranti ved konkurs. Det er vanligvis et etterslep fra åpnede konkurser til faktisk innbetalte refusjoner av dagpenger. Det er forventet en vekst i refusjoner sammenlignet med det som lå til grunn for saldert budsjett. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 10 mill. kroner til 75 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 5705 post 1 foreslås økt med 10 mill. kroner.

10.25.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.25.2 Post 3 Refusjon av dagpenger fra EØS land

10.25.2.1 Sammendrag

Arbeids- og velferdsetaten utbetaler dagpenger til EØS-borgere med dagpengerettigheter fra andre EØS-land mens de søker arbeid i Norge. Arbeids- og velferdsetaten søker i etterkant om refundering av sitt utlegg fra den enkeltes hjemland. Det er forventet en liten vekst i refusjonene sammenliknet med det som lå til grunn for saldert budsjett. På usikkert grunnlag foreslås det å øke bevilgningen med 400 000 kroner til 3 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 5705 post 3 foreslås økt med 0,4 mill. kroner.

10.25.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.