Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering

Dette dokument

  • Representantforslag 37 S (2017–2018)
  • Sidetal: 1

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Folkefinansiering, eller crowdfunding, er internasjonalt en sterkt voksende måte å finansiere arrangementer, prosjekter og forretningsideer på. Særlig i store land som Kina, USA og Storbritannia er slike alternative finansieringsformer betydelig og utbredt. Veksten i Europa har også vært sterkt økende de siste årene, mens det er så godt som ikke-eksisterende i Norge. Blant Norges naboland er det Finland som utmerker seg i positiv forstand. Grunnen til dette er at Finland også har gått lengst i å tydeliggjøre rammevilkårene for folkefinansiering.

I USA var crowdfunding en viktig del av president Obamas Jobs Act-program, og i 2015 kom det på plass et regelverk som regulerer denne formen for finansiering i USA. Forslagsstillerne mener mye av grunnen til at folkefinansiering ikke er mer utbredt i Norge, er et komplisert og fragmentert regelverk. Særlig er potensialet for folkefinansiering stort innenfor kulturområdet, men regelverket står i veien for virkelig å ta i bruk dette verktøyet.

I stedet for å ha et eget norsk regelverk etter f.eks. amerikansk modell er alternative finansieringsformer som folkefinansiering dels regulert i verdipapirhandelloven, dels i lov om forvaltning av alternative investeringsfond og dels i finansforetaksloven.

Dette er kompliserte lover som det nesten er umulig for en kulturutøver å sette seg inn i. Det er derfor behov for en betydelig forenkling med egne oversiktlige regler for folkefinansiering.

Etter forslagsstillernes syn er det et stort potensial i å forenkle og samordne regelverket og dermed øke omfanget av folkefinansiering også i Norge. Lett tilgjengelig teknologi bidrar til at veien mellom en idé og finansieringskilder er kort. Det ligger åpenbart en stor potensiell merverdi for både aktører og samfunn i å rydde opp i et komplisert regelverk og stimulere til økt grad av alternative finansieringsformer som folkefinansiering. Et forenklet regelverk, sammen med tilgjengelig og hensiktsmessig informasjon om og oversikt over rammevilkårene, bør snarest mulig komme på plass.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med et forslag til et norsk regelverk for crowdfunding.

12. oktober 2017

Trine Skei Grande

Terje Breivik