Stortinget - Møte torsdag den 14. februar 2019

Dato: 14.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Ove Trellevik i tiden fra og med 19. februar til og med 22. februar for å delta i høringer i FN med Den interparlamentariske union i New York

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete om permisjon i dagene 19. og 20. februar for å delta i møte i NATOs parlamentariske forsamling i Brussel

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

    • For Hordaland fylke: Sigurd Hille 19.–20. februar

    • For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness 19.–20. februar

Presidenten: Representanten Solfrid Lerbrekk vil fremsette et representantforslag.

Solfrid Lerbrekk (SV) []: Eg vil på vegner av representantane Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken og meg sjølv framsetja eit forslag om tryggleik, verdigheit og skikkeleg hjelp for folk som treng arbeidsavklaringspengar.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.