8. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 7 (2018–2019) – Om ny sentralbanklov – vedlegges protokollen.