Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 8 S (2017-2018)

Vedtak 115

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

429 933 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

52 475 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres

58 000 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 600 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

141 000 000

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

15 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss

6 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 100 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 250 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

8 800 000

76

Tilskudd til Standard Norge

32 700 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

12 250 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 300 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

123 185 000

21

Spesielle driftsutgifter

349 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 700 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

53 038 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

320 560 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 779 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

274 418 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

212 100 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

171 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

73 565 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

48 623 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

7 000 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

36 700 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 030 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

386 240 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

107 984 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

18 195 000

22

Konkurranseklagenemnda

2 400 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

10 778 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

68 645 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

217 310 000

71

Internasjonal romvirksomhet

426 770 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

20 400 000

73

EUs romprogrammer

355 100 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

41 400 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

29 520 000

930

Design og arkitektur Norge

70

Tilskudd

70 100 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

252 466 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

7 815 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 053 000

51

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

43 000 000

52

Risikokapital, nytt investeringsselskap (Fornybar AS)

70 000 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

21 642 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

514 000 000

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond

37 200 000

53

Risikoavlastning, såkornfond og koinvesteringsfond

18 800 000

70

Basiskostnader

167 767 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

126 600 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

328 700 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

535 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

565 500 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 400 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

88 821 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

125 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

112 435 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-188 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

188 000 000

0

71

Tilskudd til garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 000

Totale utgifter

9 193 474 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

157 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

86

Tvangsmulkt

10 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

38 924 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 667 000

4

Oppdragsinntekter

349 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

48 010 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

483 053 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 039 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

85 632 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

77 747 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

763 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

182 729 000

2

Maritime personellsertifikater

13 972 000

3

Diverse inntekter

400 000

4

Gebyrer for skip i NIS

51 911 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

3911

Konkurransetilsynet

3

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

3912

Klagenemndssekretariatet

1

Klagegebyr

1 098 000

2

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

5 290 000

2

Inntekter knyttet til NPI

4 492 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

81 856 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

699 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

2 700 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

20 000 000

70

Låneprovisjoner

60 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

20 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 900 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

8 000 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

14 900 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 800 000 000

Totale inntekter

3 075 998 000