Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Prop. 4 L (2021-2022)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang