Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen

Saksgang