Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 553 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forhåndssamtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om å innlemme forordning (EU) 2019/876 og forordning (EU) 2020/873 i EØS-avtalen, som er deler av det som omtales som EUs bankpakke.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021