Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 552 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt regjeringens lovforslag om endringer i finansforetaksloven, verdipapirhandelloven og finanstilsynsloven om gjennomføring av kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv., som gjerne omtales som EUs bankpakke, Lovendringene innebærer i stor grad justeringer som legger til rette for nye forskriftsregler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 14.06.2021