Midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2)

Prop. 131 L (2020-2021), Innst. 518 L (2020-2021), Lovvedtak 126 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 20.05.2021 Innst. 518 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt midlertidige endringer i smittevernloven § 4-3 a som gir regjeringen hjemmel til å gi forskrifter om isolering og andre begrensninger i bevegelsesfriheten. Hensikten med bestemmelsen er å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Det er vedtatt at bestemmelsen vil bli opphevet 1. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 31.05.2021