Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

Meld. St. 22 (2018-2019), Innst. 376 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 376 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Det offentlige bruker over 500 mrd. kroner hvert år på innkjøp. Meldingen handler om hvordan de offentlige anskaffelsene kan utføres mest mulig effektivt innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk. Offentlige anskaffelser skal skje på en kostnadseffektiv måte som ivaretar hensyn til miljø- og klimautfordringer, bekjemper arbeidslivskriminalitet, sikrer rekruttering av lærlinger, ivaretar utviklingen av velfungerende markeder for varer og tjenester, med seriøse leverandører, og i tillegg bidrar til innovasjon og nyskapning. Samtidig skal kontrollrutiner være på plass som sikrer kontroll med kontraktenes gjennomføring og levering, og som forhindrer korrupsjon. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 14.06.2019