Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 307 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 68 L (2018-2019), jf. Innst. 307 L (2018-2019). Endringene innebærer en forenkling av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019