Representantforslag om likelønn - fra ord til handling!

Dokument 8:30 S (2018-2019), Innst. 192 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 192 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Samtlige partier ga uttrykk for at de støttet intensjonen i representantforslaget fra SV om å utjevne kjønnsbaserte lønnsforskjeller i norsk arbeidsliv og viktigheten av lik lønn for likt arbeid. Regjeringspartiene støttet ikke de foreslåtte forslagene fra hhv. A og SV, og Sp og SV. Dermed fikk ingen av forslagene flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019