Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Prop. 6 L (2018-2019), Innst. 73 L (2018-2019), Lovvedtak 16 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 73 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i vegtrafikkloven. Hensikten med den ene lovendringen er å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy (nullutslippsmotorvogner) ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering, sammenliknet med bensin- og dieseldrevne kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Hensikten med den andre lovendringer går på finansieringen av tilsynet som Statens vegvesen fører med parkingsvirksomhetene. Regjeringen har foreslått at tilsynet også kan finansieres med sektoravgift. Regjeringen har også foreslått at etatens hjemmel til å ta gebyr for behandling av egenmeldingsskjema fra parkeringsvirksomhetene oppheves, fordi egenmelding ikke krever administrative ressurser, og det derfor ikke er behov for å ta gebyr for oppgaven. Forslagene til endring av vegtrafikkloven ble vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 10.12.2018