Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

Prop. 11 L (2018-2019), Innst. 169 L (2018-2019), Lovvedtak 44 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 14.02.2019 Innst. 169 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endring i markaloven (justering av markagrensen m.m.). Et flertall i Stortinget gav sin tilslutning til regjeringens forslag om endringer i markaloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.02.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 26.03.2019