Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.)

Prop. 11 L (2018-2019), Innst. 169 L (2018-2019), Lovvedtak 44 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.02.2019 Innst. 169 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endring i markaloven (justering av markagrensen m.m.). Et flertall i Stortinget gav sin tilslutning til regjeringens forslag om endringer i markaloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.03.2019