Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

Prop. 93 L (2017-2018), Innst. 34 L (2018-2019), Lovvedtak 8 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 34 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget. Et enstemmig storting ber videre regjeringen sørge for at vannforvaltningsplanene fortsatt er regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at planprosessene skal følge bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget 20.11.2018