Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

I Stortingets møte 15. november 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

I

I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold gjøres følgende endringer:

Overskriften i lovens kapittel III skal lyde:
Kapittel III. Artsforvaltning mv.
Ny § 26 a skal lyde:
§ 26 a. (gjennomføring av vanndirektivet i norsk rett)

Kongen kan fastsette de forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk (vanndirektivet) i norsk rett.

II

Loven trer i kraft straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president