Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Prop. 90 L (2012-2013), Innst. 311 L (2012-2013), Lovvedtak 62 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 16.05.2013 Innst. 311 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som klargjør at det skal være adgang til å bruke varslings- og lokaliseringsteknologi i tilknytning til helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som ikke har forutsetninger for å kunne ta stilling til slik bruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 03.06.2013