Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser

I Stortingets møte 29. november 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov

om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser

I lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

§ 2 fjerde ledd oppheves.
§ 5 femte ledd oppheves.

Olemic Thommessen

president