Statsbudsjettet 2006

Her finner du publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2006.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006.

Vedtatt budsjett

Statsbudsjettet for 2006 er vedtatt. Du finner budsjettvedtakene i publikasjonen "Saldert budsjett" og i vedtaksregisteret:

Revidert budsjett

Revidert budsjett for 2006 er ferdigbehandlet i Stortinget. Vedtak om endringer av statsbudsjettet finner du i referatet fra behandlingen av Innst. S. nr. 205 (2005-2006).

Regjeringsskifte

Som følge av valgresultatet høsten 2005 gikk Regjeringen Bondevik II av og ble erstattet av Regjeringen Stoltenberg II. Dette hadde konsekvenser for statsbudsjettet 2006. Regjeringen Bondevik II la frem sitt budsjettforslag før den gikk av. Regjeringen Stoltenberg II la deretter frem stortingsdokumenter der de foreslo endringer i statsbudsjettet, trakk tilbake lovforslag og fremmet egne lovforslag. Dette kalles tilleggsproposisjonen 2006.


Sist oppdatert: 15.02.2021 15:41 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006.