Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 52 L (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2021