Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Prop. 218 S (2020-2021), Innst. 671 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2021 Innst. 671 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring i bevilgningen på kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 60 Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv. i statsbudsjettet 2021. De fleste oppgavene knyttet til karantenehotellordningen er i dag lagt til kommunene. Kommunene får dekket sine utgifter til karantenehotellordningen av staten gjennom en refusjonsordning hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Belegget på hotellene har vært betydelig høyere enn tidligere antatt og vil være det fremover som følge av sommerferie og forventet økt reiseaktivitet. Bevilgningen til dette formålet er derfor vedtatt økt med 2 250 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2021

   Debattert i Stortinget 18.06.2021
   Votert i Stortinget 18.06.2021