Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Prop. 141 LS (2020-2021), Innst. 457 S (2020-2021), S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 457 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) med bakgrunn i EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner - Web Accessibility Directive (WAD). WAD stiller krav om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. De nye EU-kravene bidrar til at tjenester og innhold, som legges ut på nettsteder og mobilapplikasjoner, blir mer tilgjengelig for brukere. Gjennomføring av direktivet i nasjonal rett krever lovendring i likestillings- og diskrimineringslovens og diskrimineringsombudslovens bestemmelser for å sikre at direktivets krav blir gjennomført i tråd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Lovendringene i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021