Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)

Prop. 141 LS (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang