Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.)

Prop. 54 L (2019-2020), Innst. 335 L (2019-2020), Lovvedtak 119 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 335 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven mv., jf. Prop. 54 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) og Innst. 335 L (2019-2020). Endringene innebærer at utlendingsmyndighetene kan utlevere opplysninger til politiet til flere formål enn etter gjeldende rett. I tillegg er det vedtatt enkelte endringer i passloven, ID-kortloven og straffeprosessloven som ikke har sammenheng med endringene i utlendingsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020