Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Prop. 43 LS (2019-2020), Innst. 269 L (2019-2020), Lovvedtak 103 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2020 Innst. 269 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjonen fra regjeringen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 om innlemmelse av det nye varemerkedirektivet i EØS-avtalen og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett, som er fremforhandlet i regi av Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO). Stortinget ga sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning og til tiltredelse til Singaporetraktaten. Med bakgrunn i innlemmelse av nytt varemerkedirektiv i EØS-avtalen og tiltredelse til Singaporetraktaten er det nødvendig med en del tilpasninger og tilføyelser i en rekke lover. Stortinget vedtok derfor endringer i varemerkeloven, patentloven, foretaksnavneloven, designloven, tvisteloven og tolloven. Det vises til egen innstilling om lovendringer til gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og Singaporetraktaten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020