Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.05.2020 Innst. 270 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i varemerkeloven, panteloven, foretaksnavneloven, designloven, patentloven, tolloven og tvisteloven til gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker «det nye varemerkedirektivet». Det dreier seg i stor grad om modernisering og klargjøring av gjeldende rett, som tar sikte på å gjøre varemerkesystemet mer brukervennlig og effektivt. Behovet for lovendringer som følge av direktivet er nærmere behandlet i punkt 5 til 15 i proposisjonen. Det vises til egen innstilling om samtykkesaken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 19.05.2020