Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 22 S (2019-2020), kap. 541 og 542, Innst. 103 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 103 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Transport- og kommunikasjonskomiteen har behandlet foreslåtte endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 22 S (2019-2020), kap. 541 IT-politikk og kap. 542 Internasjonal IT-samarbeid. Videre har komiteen behandlet foreslåtte endringer i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (alle kap. foruten kap. 1361, som behandles av utenriks- og forsvarskomiteen). Det ble foreslått endringer i bevilgninger og fullmakter under programkategoriene administrasjon, luftfartsformål, vegformål, særskilte transporttiltak, jernbaneformål, kystformål og post og telekommunikasjoner. Det ble også orientert om Samferdselsdepartementets arbeid med konkurransen om avisomdeling. Endringene som regjeringen hadde foreslått i hhv Prop. 22 S og Prop. 23 S ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019