Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Prop. 86 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang