Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Prop. 95 L (2018-2019), Innst. 350 L (2018-2019), Lovvedtak 94 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 350 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i akvakulturloven som medfører at akvakulturloven § 9 gir klar hjemmel til å justere ned produksjonskapasiteten i «røde» produksjonsområder av hensyn til miljøet, Lovendringene vil ikke innebære noen endringer i rettstilstanden. Hjemmelsgrunnlaget har imidlertid vært omdiskutert i offentligheten og lovendringene vil redusere lovtolkningsspørsmålene, øke legitimiteten til trafikklyssystemet og redusere incentivene til å ta ut søksmål. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall. Lovendringen ble vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019