Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Prop. 100 L (2018-2019), Innst. 297 L (2018-2019), Lovvedtak 61 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 297 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. som følger opp Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet. Endringene innebærer blant annet straffebud mot reiser med terrorformål og en lovendring som gjør det klart at finansering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror kan straffes som terrorfinansiering. Videre er det også vedtatt endringer i straffeloven som følge av folkerettslige forpliktleser knyttet til terrorrelaterte handlinger mot luftfarten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019