Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 53 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende undersøkelsen av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser. Komiteen mener at Riksrevisjonens funn er urovekkende og merker seg at det har vært liten vekst i forbruket av bioenergi og at myndighetenes virkemidler har gitt svake resultater. Komiteen viser til at det er nødvendig med en felles strategi og en bedre samhandling mellom Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Komiteen understreker også at det er viktigere enn noen gang å samarbeide på tvers av landegrensene. Komiteen støtter anbefalingene til departementene om blant annet å evaluere resultatene for henholdsvis bruk og produksjon av bioenergi og identifisere de mest effektive virkemidlene, å etablere en felles forståelse av Stortingets mål og forutsetninger og å sikre best mulig forutsigbarhet for næringsaktører og brukere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2018