Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Dokument 8:17 LS (2017-2018), Innst. 60 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 60 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved behandlingen av et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti gjorde Stortinget flere vedtak om pleiepengeordningen. Stortinget vedtok et forslag fra KrF der Regjeringen ble bedt om å i løpet av 2018 å fremme en egen sak om å utvide pleiepengeordningen med rett til 100 pst kompensasjon av tidligere inntekt slik at pleiepenger også kan ytes etter 1300 stønadsdager til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og at ordningen dermed blir en tidsubegrenset ytelse for foreldre med varig syke barn. Stortinget ba også regjeringen fremme forslag om innføring av en ordning der det ikke gis pleiepenger for de fem første dagene pr. barn i løpet av hele 18-årsperioden, såfremt foreldrene har fem omsorgsdager disponibelt idet pleiepengeperioden starter. Stortinget ba videre regjeringen utrede hvilke konsekvenser det har å innlemme foreldre som ikke har opptjent rettigheter i ordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2017