Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)

Prop. 1 S Tillegg 4 (2016-2017), kap. 732, Innst. 11 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2016 Innst. 11 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 183 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det er bevilget om lag 141 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2016