Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Prop. 44 L (2015-2016), Innst. 219 L (2015-2016), Lovvedtak 62 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2016 Innst. 219 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven som tar sikte på å motvirke at privatpersoner deltar i stridshandlinger i væpnet konflikt. Endringene innebærer at angrep begått av norske borgere eller mot personer bosatt i Norge mot norske militærstyrker, kriminaliseres. Videre kriminaliseres militær deltakelse i væpnet konflikt i utlandet med visse unntak som at den stridende har privilegier etter humanitærretten. Endelig kriminaliseres rekruttering til ulovlig militær deltakelse i væpnet konflikt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016