Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Prop. 87 L (2013-2014), Innst. 265 L (2013-2014), Lovvedtak 88-89 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 265 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i flere lover på finansmarkedsområdet i tillegg til en ny lov om kredittvurderingsbyråer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014