Endringer i ferieloven mv.

Prop. 73 L (2013-2014), Innst. 251 L (2013-2014), Lovvedtak 78 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 251 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i ferieloven mv. Endringen utvider arbeidstakers rett til å utsette og å overføre ferie i forbindelse med sykdom. Det foreslås samtidig å oppheve dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor senere ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. All ikke-avviklet ferie skal i slike tilfeller overføres til påfølgende ferieår. I tillegg foreslås en oppdatering i ferieloven som følge av at reglene om sivil plikttjeneste er opphevet. Endringene i ferieloven har sin bakgrunn i artikkel 7 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 03/88/EF om visse aspekter ved organiseringen av arbeidstiden (arbeidstidsdirektivet), som er innlemmet i EØS-avtalen. EU-domstolen har de siste årene avsagt flere dommer vedrørende artikkel 7 i direktivet som gjør det nødvendig med enkelte endringer i ferieloven for å styrke arbeidstakernes rett til ferie.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014