Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2012-2013), kap. 440, Innst. 6 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 6 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2013 for de budsjettkapitler som hører inn under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter på rammeområde 5 utgjør om lag 25 mrd kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012