Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Dokument 1 (2012-2013), Innst. 233 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 233 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om Riksrevisjonens kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter for budsjettåret 2011. Riksrevisjonen har avgitt 200 avsluttende revisjonsbrev uten merknader og 24 avsluttende revisjonsbrev med merknader. Riksrevisjonen konkluderer med at forvaltningen gjennomgående fungerer godt, men det er likevel enkelte områder der det blir reist kritikk. Komiteen sier i innstillingen at det er særlig alvorlig at flere typer mangler blir påpekt gjentatte ganger uten at de blir rettet opp. Dette gjelder blant annet at noen virksomheter har regnskaper som ikke er reviderbare, manglende system for risikostyring og at det fortsatt er problemer med etterlevelsen av anskaffelsesreglementet i enkelte virksomheter. Komiteen har bedt Riksrevisjonen følge opp disse forholdene i den løpende revisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013