Endringar i forseinkingsrentelova om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

Prop. 150 L (2011-2012), Innst. 100 L (2012-2013), Lovvedtak 19 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 100 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i forsinkelsesrenteloven og kjøpsloven slik at norsk rett er i samsvar med direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold. Det foreslås en økning i forsinkelsesrentesatsen med et prosentpoeng. Stortingets vedtak var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.12.2012