Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Dokument 3:6 (2011-2012), Innst. 256 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 256 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt om politiets arbeid med vinningskriminalitet er i samsvar med Stortingets forutsetninger. Komiteen uttaler i innstillingen at det svekker tillitten til politet at kun 16,6 pst av vinningsforbrytelsene blir oppklart. Komiteen viser til at oppklaringsprosenten varierer mellom distriktene, og at høy oppklaringsprosent blant annet har sammenheng med tydelig oppfølging fra ledelsen. Komiteen viser til at Politidirektoratet har et særlig ansvar for å sørge for at alle politidistriktene prioriterer arbeidet med vinningskriminalitet. Komiteen uttaler også at det er viktig at Justis- og beredskapsdepartementet legger til rette for kompetanse- og erfaringsoverføring mellom distriktene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2012