Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Prop. 138 L (2010-2011), Innst. 78 L (2011-2012), Lovvedtak 21 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 78 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene innebærer blant annet utvidede hjemler for bruk av utlendingsrettslige tvangsmidler overfor utlendinger med uklar identitet, utlendinger som det er grunn til å frykte vil unndra seg utsendelse, og overfor kriminelle utlendinger og utlendinger som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Komiteens innstilling om I, § 90, § 103 første ledd punkt b og c, § 104, § 105 første ledd punkt a og b, § 106 første ledd punkt a og b, ble bifalt mot 1 stemme fra Venstre. Komiteens innstilling om I, øvrige paragrafer og punkter, og II ble enstemmig bifalt. .

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2011