Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk

Dokument 3:8 (2009-2010), Innst. 339 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 339 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen rapport fra Riksrevisjonen om Sjøfartsdirektoratet. I rapporten ble det avdekket vesentlige mangler i direktoratets internkontroll og styringssystemer. I den enstemmige komiteinnstillingen påpekes det at gode saksbehandlingsrutiner er viktig for å trygge sjøsikkerheten. Komiteen viser videre til at den har merket seg at Nærings- og handelsdepartementet har tattopp flere av de kritikkverdige forholdene i sitt tildelingsbrev til Sjøfartsdirektoratet for 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010