Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap

Prop. 100 S (2009-2010), Innst. 243 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast till innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 243 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskap og plikten til å sette opp konsernregnskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2010