Stortinget - Møte onsdag den 14. april 2010 kl. 10

Dato: 14.04.2010

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:29:06]

Referat

 • 1.(287)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste (Lovvedtak 43 2009–2010))

  • 2. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 45 2009–2010))

  • 3. lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) (Lovvedtak 37 2009–2010))

  • 4. lov om vergemål (vergemålsloven) (Lovvedtak 36 2009–2010))

  • 5. lov om endringar i sjølova mv. (Lovvedtak 35 2009–2010))

   – er sanksjonert under 26. mars 2010.

 • 2.(288)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver) (Lovvedtak 42 2009–2010))

  • 2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lovvedtak 40 2009–2010))

  • 3. lov om endringer i barnelova mv. (Lovvedtak 39 2009–2010))

  • 4. lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten) (Lovvedtak 44 2009–2010))

   – er sanksjonert under 9. april 2010.

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(289)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) (Prop. 104 L 2009–2010))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(290)

  Endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (Prop. 103 L 2009–2010))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(291)

  Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover (Prop. 99 L 2009–2010))

 • 6.(292)

  Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram (Prop. 102 L 2009–2010))

 • 7.(293)

  Endringer i barnehageloven (Prop. 105 L 2009–2010))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(294)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskap og plikta til å setje opp konsernrekneskap (Prop. 100 S 2009–2010))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(295)

  Endringar i sentralbanklova (Prop. 101 L 2009–2010))

 • 10.(296)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i Paris 10. mars 2010 (Prop. 109 S 2009–2010))

 • 11.(297)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 (Meld. St. 10 2009–2010))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes finanskomiteen.

 • 12.(298)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om bedre rettssikkerhet for pasienter (Dokument 8:106 S 2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 13.(299)

  Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) (Prop. 94 L 2009–2010))

 • 14.(300)

  Endringer i straffeloven 1902 m.v. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) (Prop. 97 L 2009–2010))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes justiskomiteen.

 • 15.(301)

  Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) (Prop. 95 L 2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(302)

  Pensjoner frå statskassa (Prop. 96 S 2009–2010))

 • 17.(303)

  A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009) (Prop. 107 L 2009–2010))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(304)

  Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2009 (Dokument 2 2009–2010))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 19.(305)

  Lov om varer av edelt metall mv. (Prop. 98 L 2009–2010))

 • 20.(306)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge (Dokument 8:107 S 2009–2010))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes næringskomiteen.

 • 21.(307)

  Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) (Prop. 106 S 2009–2010))

 • 22.(308)

  Utviding og finansiering av Bergensprogrammet (Prop. 108 S 2009–2010))

 • 23.(309)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Sandberg, Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen og Arne Sortevik om fullfinansiering av Trondheimspakken (Dokument 8:108 S 2009–2010))

  Enst.: Nr. 21–23 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.