Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene

Dokument 3:3 (2009-2010), Innst. 169 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2010 Innst. 169 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig for Helse- og omsorgsdepartementet å videreutvikle mål- og resultatstyringen for oppnå god økonomistyring i helseforetakene. Komiteen viser i innstillingen til at Riksrevisjonens undersøkelse avdekket en rekke mangler ved styringen og kontrollen med ressursbruken i helseforetakene. Komiteen finner det uakseptabelt at helseforetakene år etter år ikke har tilpasset seg de økonomiske rammene og understreker betydningen av at helseforetakene gjennom en god økonomistyring bidrar tilå sikre eiers krav til økonomisk resultat og god kostnadskontroll. Komiteen forutsetter at statsråden tar de nødvendige skritt for å sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt. Komiteen har merket seg at økonomstyringen er betydelig bedret de siste årene og at prognosen for 2009 er positiv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010