Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

St.prp. nr. 100 (2008-2009), Innst. 45 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2009 Innst. 45 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På grunn av økt tilstrømming av asylsøkere til Norge er det behov for å øke saksbehandlingskapasiteten i UDI og politiet. Et enstemmig Storting har på denne bakgrunn vedtatt å øke bevilgningene til UDI og Politidirektoratet for 2009. Samtidig ble det vedtatt å nedjustere bevilgningen til UDI pga. at det ikke har vært mulig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere så hurtig som forutsatt..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009