Drift og vedlikehald av vegnettet

Dokument 3:16 (2008-2009), Innst. 155 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2010 Innst. 155 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av drift og vedlikehold av vegnettet. Riksrevisjonen fant at det var omfattende mangler i styringssystemet og at rapporteringen om drift av vegnettet var mangelfull. En samlet komité understreker i innstillingen viktigheten av at Samferdselsdepartementet tar på alvor det som er avdekket og at arbeidet med å forbedre kommunikasjon og rapporteringsrutiner på ulike nivå gis høy prioritet. Komiteen påpeker i likhet med Riksrevisjonen de svakheter som er avdekket med oppfølging av funksjonskontraktene og understreker viktigheten av at arbeidet med å videreutvikle og forbedre kontraktene gis høy prioritet. Komiteen viser til at Dovre Group AS er engasjert av departementet for å evaluere konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i Statens vegvesen og at sluttrapporten etter planen vil bli lagt fram våren 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010